Entries by admin

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД.

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на […]

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение […]

Обява за обществена поръчка

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД обявява обществена поръчка за “ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КЛИНИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ“ Заповед : Link дата на публикуване 12.12.2017 Информация : Link дата на публикуване 12.12.2017 Документация : Link дата на публикуване 12.12.2017 […]

Обществена поръчка за доставка на лекарства

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД “ Протокол 4 – дата на публикуване 02.05.2018 г. Таблица 1 към Протокол 3 (част 2) – дата на публикуване 02.05.2018 г. Таблица 1 към Протокол 3 (част 1) – дата на публикуване 02.05.2018 г. Протокол 3 – дата на публикуване 02.05.2018 г. […]

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за  : „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” Обява : Link дата на публикуване 10.07.2017 Решение: Link дата на публикуване 10.07.2017 Заповед : Link дата на публикуване 10.07.2017 […]

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Дупница обявява конкурс за доставка на хранителни продукти за нуждите на кухненски блок. Обява : Link дата на публикуване 04.07.2017 Информация : Link дата на публикуване 04.07.2017 Заповед за откриване на процедурата : Link дата на публикуване 04.07.2017 Документация : Link дата на публикуване 04.07.2017 Образци : Link дата на публикуване […]

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ЗА 2 ГОДИНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 164 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“   ЗАПОВЕД : Link   дата на публикуване 06.03.2017 Спецификация : Link   дата на публикуване 06.03.2017 Документация : Link   дата на публикуване 06.03.2017 Обявление : Link  […]

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД, ГР.ДУПНИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА. ЗАПОВЕД 75 : Link  дата на публикуване 02.03.2016 СПИСЪК С ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ :  Link дата на публикуване 02.03.2016 ДЕКЛАРАЦИИ :  Link дата на публикуване 02.03.2016 ПРОТОКОЛ :  Link дата на публикуване 02.03.2016 АОП :  Link дата на публикуване 02.03.2016 ЗАПОВЕД  […]

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява Предмет: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св.ИВан Рилски“ ЕООД, за 1 (една)  година разпределени в четири обособени позиции.   Документация :  Link дата на публикуване 17.02.2017 15:10 Информация за публикувана в Профил на купувача обява :  Link  дата на публикуване 17.02.2017 15:10 […]