Entries by admin

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции. Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по критерия най – ниска цена. Обществената поръчка ще се проведе и […]

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции

Предмет на обществената поръчка: „Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции   Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика. Настоящата методика определя […]

Доставка на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането й при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е […]

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с […]

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 22.07.2021 година при периодично извършващи се доставки в […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на 3 броя светлодиодни операционни лампи и 3 броя операционни маси с електрическо управление за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на 3 броя светлодиодни операционни лампи и 3 броя операционни маси с електрическо управление за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехографски апарат за ултразвукова диагностика за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехографски апарат за ултразвукова диагностика за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от […]

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД.

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови апарати за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще […]