Entries by admin

Прес съобщение

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД гр. Дупница в качеството си на партньор на  Министерството на здравеопазването изпълняват проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Линк към цялото прессъобщение Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в […]

Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД   Номер на поръчката: 9099555   Договор – Дата на публикуване 23.09.2020г Протокол № 1 – Дата на публикуване 16.07.2020г Доклад на комисията – Дата на публикуване 16.07.2020г Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Обява – Дата на публикуване 11.06.2020г Приложения – Дата на публикуване 11.06.2020г

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 22.07.2021 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по […]

Доставка на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.03.2022 година, при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в […]

Доставка на система за компютър-томографски изследвания за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Медицинската апаратура е описана подробно в Част Трета – Техническа спецификация, като са посочени задължителните работни характеристики и функционални изисквания, на които […]

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции. Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по критерия най – ниска цена. Обществената поръчка ще се проведе и […]

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции

Предмет на обществената поръчка: „Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции   Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика. Настоящата методика определя […]

Доставка на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането й при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е […]

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) […]

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с […]