Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Предмет: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св.ИВан Рилски“ ЕООД, за 1 (една)  година разпределени в четири обособени позиции.

 

Документация :  Link дата на публикуване 17.02.2017 15:10

Информация за публикувана в Профил на купувача обява :  Link  дата на публикуване 17.02.2017 15:10

Обява : Link  дата на публикуване 17.02.2017 15:10

Заповед за откриване на процедура : Link дата на публикуване 17.02.2017 15:10

Образци :  Link дата на публикуване 17.02.2017 15:10