Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции

Предмет на обществената поръчка: „Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции

 

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика.

Настоящата методика определя условията и начина за оценяване на офертите.

Обществената поръчка ще се проведе и възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта. Същата ще се определи по критерий, който оценява най-ниската предложена цена. Най-ниската предложена цена ще бъде изчислена въз основа на сбора от единичните стойности за труди и материали, оферирани от участника.

Участниците се класират по низходящ ред въз основа на предложената от тях цена. Първият от тях се определя за участник спечелил откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Номер на поръчката: 9095728

Съобщение – Дата на публикуване 14.01.2020г

Документация – Дата на публикуване 07.01.2020г

Техническа спецификация – Дата на публикуване 07.01.2020г

Приложения – Дата на публикуване 07.01.2020г