Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, с три обособени позиции.

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по критерия най – ниска цена.

Обществената поръчка ще се проведе и възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта. Същата ще се определи по критерий, който оценява най-ниската предложена цена.

 

Договор Клима инженеринг – Дата на публикуване 06.03.2020г

Договор ИВ-ТО – Дата на публикуване 06.03.2020г

Договор №1 – Дата на публикуване 06.03.2020г

Съобщение – Дата на публикуване 25.02.2020г

Доклад на комисията – Дата на публикуване 24.02.2020г

Протокол N 1 – Дата на публикуване 24.02.2020г

Номер на поръчката: 9095878

Съобщение – Дата на публикуване 27.01.2020г

Разяснение – Дата на публикуване 24.01.2020г

Документация – Дата на публикуване 16.01.2020г

Техническа спецификация – Дата на публикуване 16.01.2020г

Приложения – Дата на публикуване 16.01.2020г