Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД.

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата. Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 617 662 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през срока на действие на договора за обществена поръчка, както и не лимитира неговото потребление. Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка, отложено, в срок, не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.

Номер на поръчката: 00565-2018-0002

Информация за изпълнен договор – Дата на публикуване 10.08.2020г.

Договор – Дата на публикуване 08.03.2019г.

Информация за възложена поръчка – Дата на публикуване 08.03.2019г.

Решение – Дата на публикуване 28.01.2019г.

Протоколи 1,2 и 3 – Дата на публикуване 28.01.2019г.

Доклад от работата на комисията – Дата на публикуване 28.01.2019г.

Обява – Цени – Дата на публикуване 21.01.2019г.

Протокол  – Дата на публикуване 11.01.2019г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  – Дата на публикуване 07.11.2018г.

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 07.11.2018г.

Документация – Дата на публикуване 07.11.2018г.

Приложения – Дата на публикуване 07.11.2018г.