Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД

Предмет на обществената поръчка е Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане. Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите дейности по доставка на електрическа енергия трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата. Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 567,02 МWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го усвои през срока на действие на договора за обществена поръчка, както и не лимитира неговото потребление. Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочена от Изпълнителя банкова сметка, отложено, в срок, не по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.

Номер на поръчката: 00565-2019-0004

Oбявление за прекратен договор – Дата на публикуване 30.09.2021г

Договор – Дата на публикуване 14.08.2020г

Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване 14.08.2020г

Решение за избор на изпълнител – Дата на публикуване 28.05.2020г

Доклад на комисията – Дата на публикуване 28.05.2020г

Протокол № 3 – Дата на публикуване 28.05.2020г

Протокол № 2 – Дата на публикуване 28.05.2020г

Съобщение – Дата на публикуване 26.02.2020г

Протокол № 1 – Дата на публикуване 18.02.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г
Документация
 – Дата на публикуване 23.10.2019г

Приложения – Дата на публикуване 23.10.2019г