Доставка на система за компютър-томографски изследвания за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата.

Медицинската апаратура е описана подробно в Част Трета – Техническа спецификация, като са посочени задължителните работни характеристики и функционални изисквания, на които тя трябва да отговаря.

 

Номер на поръчката: 00565-2020-0001

 

Договор – Дата на публикуване 25.05.2021г

Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване 25.05.2021г

Решение за избор на изпълнител – Дата на публикуване 26.03.2021г

Доклад за дейността на комисията – Дата на публикуване 26.03.2021г

Протокол 1 – Дата на публикуване 26.03.2021г

Протокол 2 – Дата на публикуване 26.03.2021г

Протокол 3 – Дата на публикуване 26.03.2021г

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване 01.03.2021г

Протокол №1 – Дата на публикуване 15.07.2020г

Разяснения №3 – Дата на публикуване 26.06.2020г

Разяснения – Дата на публикуване 23.06.2020г

Съобщение – Дата на публикуване 15.06.2020г

Разяснения  – Дата на публикуване 12.06.2020г

Документация – Дата на публикуване 01.06.2020г

Техническа спецификация – Дата на публикуване 01.06.2020г

Приложения – Дата на публикуване 01.06.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 01.06.2020г

Обявление (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 01.06.2020г