Доставка на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането й при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават: – за цялата процедура – за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Номер на поръчката: 00565-2019-0005

Oбявление за приключване на договор Агарта  – Дата на публикуване 03.05.2022г

Oбявление за приключване на договор Хелмед – Дата на публикуване 03.05.2022г

Договор – Агарта – Дата на публикуване 13.04.2020г

Договор – Хелмед – Дата на публикуване 13.04.2020г

Обявление – Дата на публикуване 13.04.2020г

Решение за избор на изпълнител – Дата на публикуване 06.03.2020г

Доклад на комисията – Дата на публикуване 06.03.2020г

Протокол № 3 – Дата на публикуване 06.03.2020г

Протокол № 2 – Дата на публикуване 06.03.2020г

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване 12.02.2020г

Протокол № 1 – Дата на публикуване 28.01.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 18.12.2019г

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 18.12.2019г

Документация – Дата на публикуване 18.12.2019г

Техническа спецификация  – Дата на публикуване 18.12.2019г

Приложения – Дата на публикуване 18.12.2019г