Доставка на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.03.2022 година, при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща 54 обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават: – за цялата процедура – за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

Номер на поръчката: 00565-2020-0003

Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване 12.01.2022г

Решение за прекратяване на процедурата  – Дата на публикуване 07.12.2021г

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване 25.02.2021г

Протокол № 1  – Дата на публикуване 27.07.2020г

Документация  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Приложения  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Техническа спецификация  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)