Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75% от обявения от производителя към датата на доставката. Процедурата обхваща 562 броя обособени позиции. Оферти могат да се подават: – за цялата процедура – за една или повече обособени позиции Участникът подава само една оферта, съгласно условията посочени в документацията за участие.

Номер на поръчката: 00565-2019-0001

Информация за изпълнен договор – Дата на публикуване 23.08.2021г.

Договор – Дансон-БГ – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Договор – Фаркол – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Договор – Меримпекс-7 – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Договор – Соломед – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Договор – Търговска лига – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване 24.07.2019г.

Информация за прекратена позиция – Дата на публикуване 12.07.2019г.

Решение за отказ – Дата на публикуване 27.06.2019г.

Информация за прекратени позиции – Дата на публикуване 18.06.2019г.

Решение – Дата на публикуване 07.06.2019г.

Протокол 2 – Дата на публикуване 07.06.2019г.

Протокол 1 – Дата на публикуване 07.06.2019г.

Доклад – Дата на публикуване 07.06.2019г.

Обява-Цени – Дата на публикуване 23.04.2019г

Решение за изменение – Дата на публикуване 27.02.2019г

Документация – Дата на публикуване 27.02.2019г

Спецификация – Дата на публикуване 27.02.2019г

Приложения – Дата на публикуване 27.02.2019г