Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 22.07.2021 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да декларират, че притежават валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или по реда на Регламент /ЕО/ №726/2004 г., с одобрена кратка характеристика на предлагания продукт.

Номер на поръчката: 00565-2020-0002

Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване 12.01.2022г

Решение за прекратяване на процедурата – Дата на публикуване 07.12.2021г

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване 25.02.2021г

Протокол № 1  – Дата на публикуване 27.07.2020г

Документация  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Приложения  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Техническа спецификация  – Дата на публикуване 16.06.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)