Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 22.07.2021 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти следва да е не по-малък от 75% от обявения от производителя към датата на доставката. Участниците следва да декларират, че притежават валидно разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или по реда на Регламент /ЕО/ №726/2004 г., с одобрена кратка характеристика на предлагания продукт.

Номер на поръчката: 00565-2019-0002

Информация за изпълнен договор – Дата на публикуване 23.08.2021г

ДОГОВОР – Про фармация ЕООД – Дата на публикуване 13.04.2020г

ДОГОВОР – Дансон БГ ООД – Дата на публикуване 13.04.2020г

Oбявление – Дата на публикуване 03.04.2020г

Решение  – Дата на публикуване 10.03.2020г

Доклад – Дата на публикуване 10.03.2020г

Протокол № 3 – Дата на публикуване 10.03.2020г

Протокол № 2 – Дата на публикуване 10.03.2020г

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Дата на публикуване 19.02.2020г

Протокол № 1  – Дата на публикуване 11.02.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г

Документация – Дата на публикуване 23.10.2019г

Техническа спецификация – Дата на публикуване 23.10.2019г

Приложения – Дата на публикуване 23.10.2019г