Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на консумативите и реактивите следва да е не по-малък от 70 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 60 броя обособени позиции, като оферти могат да се подават комплексно за всички обособени позиции или за всяка една от тях. Участникът подава само една оферта, съгласно условията, посочени в документацията за участие, като не се допуска представяне на варианти. Предлаганите консумативи и реактиви следва да отговарят на минималните изисквания заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя.
Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи следния документ, който е неразделна негова част: декларация от участника за пълна съвместимост на оферираните консумативи и реактиви със съответния апарат
При необходимост, комисията може да изисква от участника представяне на мостри за доказване на съответствие между оферираните продукти и заложените в техническата спецификация параметри. Срокът за предоставянето им следва да е не по-дълъг от 2 работни дни от поискване.

Номер на поръчката: 00565-2018-0001

Информация за изпълнение на договор – АПР ООД – дата на публикуване 16.03.2021г.

Информация за изпълнение на договор – Лабекс Инженеринг ООД – дата на публикуване 16.03.2021г.

Информация за изпълнение на договор – Перфект Медика ООД – дата на публикуване 16.03.2021г.

Договор – АПР ООД – дата на публикуване 28.02.2019г.

Договор – Лабекс Инженеринг ООД – дата на публикуване 28.02.2019г.

Договор – Перфект Медика ООД – дата на публикуване 28.02.2019г.

Обявление за възложена поръчка – дата на публикуване 28.02.2019г.

Обявление за прекратени позиции – дата на публикуване 28.02.2019г.

Доклад – дата на публикуване 04.01.2019г.

Протоколи  – дата на публикуване 04.01.2019г.

Решение за класиране  – дата на публикуване 04.01.2019г.

Обява – Цени – дата на публикуване 06.12.2018г.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)  – дата на публикуване 14.09.2018г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  – дата на публикуване 14.09.2018г.

Документация – дата на публикуване 14.09.2018г.

Техническа спецификация – дата на публикуване 14.09.2018г.

Приложения – дата на публикуване 14.09.2018г.