Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на рентгенов апарат за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Избраният изпълнител се задължава да осъществи и следните придружаващи дейности: – демонтаж на наличния в лечебното заведение бракуван рентгенов пост – изготвяне на лъчезащитен проект – подготовка на необходимите документи за изменение на Лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР – пусково изпитване на доставената и монтирана апаратура. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.

Номер на поръчката: 00565-2019-0003

Обявление за приключване на договор – Дата на публикуване 12.01.2021г

Договор – Дата на публикуване 11.03.2020г

Резултати от процедурата (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 11.03.2020г

Решение  – Дата на публикуване 10.02.2020г

Доклад – Дата на публикуване 10.02.2020г

Протокол № 2 – Дата на публикуване 10.02.2020г

Протокол № 1 – Дата на публикуване 10.02.2020г

Обява – Цени – Дата на публикуване 14.01.2020г

Решение за откриване на процедура (ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – Дата на публикуване 23.10.2019г

Техническа спецификация – Дата на публикуване 23.10.2019г

Документация – Дата на публикуване 23.10.2019г

Приложения – Дата на публикуване 23.10.2019г