ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Приемно – консултативни кабинети
1. Кардиологичен кабинет
2. Терапевтичен кабинет
3. Неврологичен кабинет
4. Хирургичен кабинет
5. Педиатричен кабинет
6. АГ  кабинет
7. Психиатричен кабинет
8. Ортопедо-травматологичен кабинет
9. Инфекциозен  кабинет
10. Пневмо-фтизиатричен  кабинет
11. УНГ  кабинет и кабинет по аудиометрия
12. Офталмологичен  кабинет
13. Кабинет по горна и долна ендоскопия
14. Урологичен кабинет
15. Преданестезиологичен кабинет
16. Кабинет по ФИД
17. Кабинет по бронхоскопия
18. Кабинет по абдоминална ехография
19. Кабинет по доплерова сонография
20. ЕЕГ кабинет
21. ЕМГ кабинет
22. Функционален кабинет
23. Кабинет по ехокардиография
24. Кабинет за велоергометрия
25. Кабинет за изследване на костната плътност
26. Бронхологичен кабинет
27. Ехографски кабинет
28. Звено за ортоптика и плеоптика
29. Кабинет за вземане на кръв
30. Кабинет по Алергология
Клинико-диагностични структури
1. Клинична лаборатория
2. Микробиологична лаборатория, изпълняваща дейност и като микологична лаборатория

В. Отделения без легла за функционална диагностика

1. Отделение по образна  диагностика
2. Отделение за хемодиализа
3. Отделение по клинична патология